- تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفبت ISO 9001:2008

- ممیزی داخلی ISO 9001:2008

- سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008

- تشریح الزامات ومستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

- ممیزی داخلی ISO 14001:2004

- الزامات ومستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

- ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

- تشریح الزامات ومستندسازی HSE-MS

- ممیزی داخلی HSE-MS

- سنجش رضایت مشتری (CSM )

- مدیریت فرآیند

- الزامات ومستندسازی ISO /TS 29001:2007 ( صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی)

- ممیزی داخلی ISO /TS 29001:2007

- مدیریت تضمین کیفیت در صنایع جوشکاری بر اساس ISO 3834

- دوره جامع تعالی سازمان بر اساس مدل اروپایی (EFQM )