مرکز آموزش شرکت آریا آزمون صنعت محل آموزش بسیاری از بازرسان فنی، مهندسین جوش و متخصصان NDT حاضر در سراسر ایران می باشد.
با تلاش و کوشش صمیمانه و صادقانه مدرسین با تجربه، این موسسه پیشتاز و طلایه دار آموزش در ایران گردیده است.
بدیهی است کلیه شرکت کنندگان دوره های آموزشی در موسسات مختلف سراسر کشور قادر خواهند بود کیفیت و شهرت دوره های آموزشی برگزار شده برای ایشان را درک نموده و نظر خود را اعلام نمایند.
از این رو شرکت آریا آزمون صنعت موفق گردیده است تقدیرنامه های بسیاری را از اکثر شرکت ها و موسسات در بخشهای مختلف صنعتی کشور در خصوص دوره های آموزشی برگزار شده دریافت نمایند.
این تقدیر و تشکرات مسئولیت این شرکت را جهت افزایش کیفیت برنامه های آموزشی در آینده بیشتر می نماید.
مختصری از تقدیرنامه های دریافت شده این شرکت جهت استحضار در زیر آمده است.