پایه واساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روش های جوشکاری ، بازرسی جوش می باشد .کدها واستانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس ، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند.  این اطمینان زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در 3 مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری انجام شود . شرکت آریا آزمون صنعت از خدمات بازرسین جوش مجرب و تأیید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای AWS-QC1 و CSWIP-3.1 در پروژه های بازرسی خود استفاده می نماید. 
 باتوجه به گسترده بودن دامنه وظایف بازرس جوش و نیز به منظور اطمینان از بررسی تمامی جوانب ، بازرسین جوش این شرکت از چک لیست های بازرسی استفاده می نمایند. یک نمونه از این چک لیستها به شرح ذیل آمده است : 

بازرسی قبل از جوشکاری: 
 
- مطالعه مدارک پروژه شامل نقشه ها و مشخصات فنی پروژه
- مطالعه وکنترل دستورالعمل های جوشکاری ( WPS )
- کنترل و تائید صلاحیت جوشکاران 
- کنترل و بررسی برنامه تست و بازرسی (QCP or ITP)
- تعیین نقاط توقف پروژه (Hold point )
- تعیین برنامه گزارش نویسی و چگونگی ثبت گزارشات 
- تعیین چگونگی علامت گذاری موارد معیوب
- کنترل شرایط تجهیزات جوشکاری و برشکاری
- کنترل کیفیت و شرایط مواد اولیه و مصرفی پروژه 
- کنترل لبه سازی و آماده سازی اتصالات 
- کنترل مونتاژ اتصالات 
- کنترل دقت و کالیبراسیون تجهیزات 
- کنترل تمیزکاری سطوح اتصالات 
- کنترل دمای پیشگرم (در صورت نیاز )
 
بازرسی حین جوشکاری: 
 
- کنترل متغیرهای جوشکاری و تطابق آن با WPS
- کنترل کیفیت هر یک از پاسهای جوشکاری مخصوصاً پاس ریشه
- کنترل تمیز کاری بین پاسی 
- کنترل دمای بین پاسی (در صورت نیاز)
- کنترل رعایت توالی و ترتیب هر یک از پاسهای جوشکاری 
- کنترل کیفیت سطوح گوجینگ شده 
- نظارت بر فرآیندهای NDT مورد نیاز در بین پاسهای جوشکاری (در صورت لزوم )
 
بازرسی بعد از جوشکاری:
 
- کنترل شکل ظاهری جوش تکمیل شده 
- کنترل سایز جوش 
- کنترل طول جوش 
- کنترل دقت ابعادی قطعه جوشکاری شده بر اساس نقشه ها 
- نظارت بر فرآیند های NDT تکمیلی ( در صورت لزوم )
- نظارت بر اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری ( در صورت لزوم )
- تهیه گزارشات و مستندات بازرسی